Utstillinger

IMG 6226
OPPDRIFT - Helene Førde © Foto: Helene Førde
Utstillinger
19. august - 17. september 2023
Helene Førde
Oppdrift

English Version below

Vestfold Kunstsenter er stolte av å kunne presentere to nye installasjonsverk av  den bergenbaserte kunstneren Helene Førde. Utstillingen OPPDRIFT fyller begge etasjene i kunstsenteret.

Et gjennomgående og viktig trekk ved Førdes kunstnerskap er en stedssensitiv tilnærmingsmåte. Hennes installasjoner og skulpturer blir til gjennom en prosess drevet av kunstnerens nysgjerrighet og genuine interesse for de steder og områder hvor hun bygger opp sine arbeider. Hun undersøker stedets særegne karakter og lar dette få uttrykk gjennom verkene.

I prosjektet OPPDRIFT tar Førde utgangspunkt i Tønsberg-områdets rike historie og stedets (folkets) uløselige tilknytning til havet og sjøfart. De framtredende historiske – og nåtidige – sporene etter maritim aktivitet, bærer vitnesbyrd om hvor sentralt sjøen som ferdselsåre og arbeidsfelt har vært for utviklingen av byen og området. Framveksten av byen var basert på de gode havneforholdene, og handelssenteret blomstret som resultat av riktig beliggenhet, havnens viktige posisjon og beskyttelsen fra Berget.

Tematisk kretser utstillingen rundt tema som havets krefter, sjøfart, å søke havn og å finne ly og vern. Førde undersøker forskjellige sider av denne lokalhistoriske tematikken, samtidig som installasjonene i utstillingen direkte tar opp i seg former og mekanismer som er med på å definere Tønsberg-området. I arbeidet er bl.a. den runde formen som vi finner igjen i Slottsfjellsruinene og St.Olavskirke-ruinene representert, anlegg som i sin tid hadde en viktig funksjon for å gi vern og beskyttelse til innbyggerne.

Verkene som vises i utstillingen i Vestfold Kunstsenter sammenfletter eldre lokalhistorisk tematikk med moderne materialitet med hint til dagens politiske diskusjoner. Slik trekkes både historiske linjer og linjer fremover i tid, som kan belyse den pågående utviklingen og aktuelle underliggende samfunnstendenser og problemstillinger.

Helene Førde er en interdisiplinær kunstner med mastergrad i billedkunst fra Kunsthøgskolen i Bergen og Nordic Sound Art programmet i 2014. Hun er for tiden basert i Bergen. Førde har de senere år hatt utstillinger, oppdrag og residencies i Norge, Italia, Sverige, Tyskland, Østerrike, Kina og USA.

I sin kunstneriske praksis arbeider Førde med installasjoner og skulpturelle arbeider, gjerne med bevegelige/interaktive elementer som en integrert del av verket. Fotografi, trykk, tegning, tekstil, lyd- og lysarbeid er også del av hennes praksis.

Tematisk er Førde interessert i å utforske verdier, minner, persepsjon, og steders særegne historie og karakter. Tidligere verk setter søkelys på kulturhistorie, arbeidsliv og livsmønstre, i møte med ny tid, endring og aktuelle utfordringer. Naturen står sentralt i hennes arbeid, og verkene utforsker hvordan mennesket forholder seg til naturen, på godt og vondt.

Førde har de siste årene vært spesielt interessert i marine problemstillinger, samt felt som skog/skogsarbeid og vår utnyttelse av ulike andre naturressurser.

Innenfor kystkulturtematikk har hun utforsket materialer fra vår sjøflora, og studert havbruk, sjøressurser, båtbyggerkunst, samt havets innvirkning på lokale næringer. Hun har fordypet seg i prosjekt hvor havforskning er sentralt. Det har resultert i utstillinger som ‘Skvalpesonen’ (2017) på Møre & Romsdal Kunstsenter, hvor hun jobbet med industrimateriale og tang og tare, ‘Natural Capital’ (2018) i galleri KRAFT i Bergen, hvor installasjonen var laget med salt og vann og ’Underseas perspective’ (2020) i Trondhjems Kunstforening, med foto fra havforskningstokt og installasjoner som dreide rundt havforskning, miljøtrusler og mulige framtidsvisjoner.

Kunstneren ønsker å takke:
Assistent/tekniker Øystein Nesheim, Einar Ottestad for hjelp med teknisk løsning og programmering, tekniker André Trebbi ved Creative Technology, Catherine Helene (syarbeid), Nina og Ole Magnus Dybwad, David Rios, Roar Sletteland og alle de engasjerte medarbeiderne ved Vestfold Kunstsenter.
Utstillingen er støttet av: Billedkunstnernes Vederlagsfond og Kunstsentrene i Norge
English version:
Vestfold Art Center is proud to present new work by the Bergen-based artist Helene Førde. The exhibition "Oppdrift" (Buoyancy) fills both floors of the art center.
A consistent and important aspect of Førde's artistic practice is a site-sensitive approach. Her installations and sculptures emerge through a process driven by the artist's curiosity and genuine interest in the places and areas where she creates her works. She explores the unique character of the location and allows it to be expressed through her artworks.
In the project "OPPDRIFT" (Buoyancy), Førde draws on the rich history of the Tønsberg area and its inseparable connection to the sea and maritime activities. The prominent historical and contemporary traces of maritime activity bear witness to the central role the sea has played as a passage and a field of work, in the development of the city and the area. The emergence of the city was based on favorable port conditions, and the trading center flourished as a result of its strategic location, the harbor's important position, and protection from the mountain, "Berget".
The exhibition's theme revolves around the forces of the sea, maritime activities, seeking harbor/finding shelter, and gaining insight from history. Førde investigates various aspects of local historical themes, and the installations in the exhibition directly incorporate forms and mechanisms that define the Tønsberg area. Amongst them is the circular shape found in the Slottsfjell ruins and St. Olav's Church ruins – structures that once provided protection and shelter for the residents.
The works displayed in the exhibition at Vestfold Art Center blend older local historical themes with modern materiality, hinting at current political discussions. This approach draws both historical lines and lines into the future, shedding light on ongoing developments and underlying societal trends and issues.
Helene Førde is an interdisciplinary artist with a master's degree in fine arts from the Bergen Academy of Art and Design and the Nordic Sound Art program in 2014. She is currently based in Bergen. In recent years, Førde has exhibited, received commissions, and participated in residencies in Norway, Italy, Sweden, Germany, Austria, China, and the USA.
In her artistic practice, Førde works with installations and sculptural pieces, often integrating movable/interactive elements into her work. Photography, prints, drawings, textiles, sound, and light work are also part of her practice.
Thematically, Førde is interested in exploring values, memories, perception, and the unique history and character of places. Previous works have focused on cultural history, work life, and patterns of living, in the face of change and current challenges. Nature plays a central role in her work, and her pieces explore how humans relate to nature, both positively and negatively.
In recent years, Førde has been particularly interested in marine issues, as well as areas like forests/forestry and our utilization of various other natural resources. Within coastal culture themes, she has explored materials from our marine flora and studied aquaculture, marine resources, boat-building art, and the sea's impact on local industries. She has engaged in projects centered around marine research, resulting in exhibitions such as "Skvalpesonen (The Swell Zone)" (2017) at Møre & Romsdal Art Center, where she worked with industrial materials, seaweed, and kelp; "Natural Capital" (2018) at KRAFT Gallery in Bergen, where the installation was made with salt and water; and "Underseas Perspective" (2020) at Trondhjems Art Society, featuring photos from marine research expeditions and installations revolving around marine research, environmental threats, and possible future visions.
The artist would like to give special thanks to:
Assistant/technician Øystein Nesheim, Einar Ottestad (mechanics/programming), technician André Trebbi from Creative Technology, Catherine Helene (sewing), Nina & Ole Magnus Dybwad, David Rios, Roar Sletteland and Vestfold Art Center
The exhibition is supported by:
Billedkunstnernes Vederlagsfond, Kunstsentrene i Norge
Visit us
Øvre Langgate 71a,
3110 Tønsberg
Opening hours
Wednesday - Thursday: 11 AM - 4 PM
Friday - Sunday: 12 PM - 3 PM
Opening hours apply during exhibition periods.
Contact us directly for appointments outside of opening hours.

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.