12.jan. 2023
Formidling: OPEN CALL - DKSLAB Vestfold og Telemark 2023. Søknadsfrist: 15. mars 2023
Thumbnail DKS LAB V T Logo

DKSLAB

DKS LAB Vestfold og Telemark er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​

OPEN CALL - DKSLAB VESTFOLD OG TELEMARK 2023

Telemark Kunstsenter og Vestfold Kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper til å søke om deltagelse i et betalt kurs for å utvikle og ferdigstille egen produksjon til den kulturelle skolesekken (DKS).

Kunstens universelle kraft og møtet med kunstnerne er sentralt i DKS og med kurset ønsker vi å øke antallet visuelle produksjoner som springer ut av kunstnernes egne ideer. Produksjonen skal tilføre skolen noe annet enn hva de ellers får i undervisningen, men samtidig oppleves relevant og møte elevene på det nivået de er.

Kurset strekker seg over totalt 6 dager med erfarne veiledere innen kunstformidling til stede, hvorav 4 dager er felles samlinger på Telemark kunstsenter og 2 dager er skoletester for det aktuelle klassetrinnet på barne-/ungdomsskoler eller for videregående skole.

Målet er å få søkt inn godt gjennomarbeidede produksjoner i Kulturtankens søkeportal, som har innmeldingsfrist 1. oktober 2023. Via søkeportalen kan din produksjon bli aktuell for turné i fylker og/eller kommuner i hele landet, alt ut ifra hva du ønsker å tilby. Vi understreker at DKS LAB er rigget uavhengig av medlemskap i kunstnerorganisasjonene og er et tilbud til alle billedkunstnere og kunsthåndverkere med høyskoleutdannelse innen visuelle kunstfag eller som kan vise til et profesjonelt kunstnerisk virke. Ordningen har et regionalt fokus og i år med et spesielt ønske om programforslag til videregående skole. Deltagerne må regne med egenarbeid mellom samlingene.

Krav til søknaden/veiledning:

 • Utfylt søknadsskjema med navn, adresse, alder, telefonnummer og epost.
 • En kort beskrivelse/ideskisse (1-2 A4) av produksjonen du/dere ønsker å utvikle. Skriv gjerne litt om motivasjonen til å formidle prosjektet i skolen og svar på hvorfor nettopp denne formidlingen er viktig og relevant for elevene. Fortell om forholdet mellom formidlingsopplegget og relevansen til egen praksis som kunstner(e) og om de fysiske forutsetningene som kreves for å gjennomføre din (materialer og produksjonskostnader).
 • En kort presentasjon (maks 1 A4) av kunstnerskapet ditt og eventuelt tidligere prosjekter der du svarer på følgende spørsmål: Har du/dere vært på DKS-turné med andre prosjekter? Hva, hvor, når? Oppgi også annen formidlingserfaring til barn, unge eller voksne. Har du/dere deltatt på DKS-lab tidligere? Evt. hvor, når og med hva?
 • Regional tilknytning betyr: Født, oppvokst, bor eller virker i Vestfold eller Telemark. Søker må ikke være medlem av kunstnerorganisasjon, men være profesjonell kunstner. Juryen forbeholder seg retten til å vurdere det kvalitative nivået på den kunstneriske praksisen.
 • Søker du/dere om å være med på DKS LAB flere steder i 2023? Evt. hvor, når og med hva?
 • Vedlegg: CV og dokumentasjon av kunstnerisk virke (maks 5 bilder/link til video/lydarbeid)
 • Undertegnet intensjon om å delta på datoene for DKS LABs faglige utviklingsprogram 2023.

Søknadsfrist: 15. mars 2023
 
Kursdeltagere fakturerer honorar etter DKS sine fremforhandlede satser (dagsats kr 5342) for de fire dagene de deltar på samlingene og for de to testdagene ute i skolen. Når du søker forplikter du deg til å delta på de fastsatte datoene for DKS LAB 2023, se søknadskjema.

 

PROGRAM DKSLAB 2023:

SAMLING  1     12. april - Telemark kunstsenter, Kunstlabben

 • Veilederne ønsker velkommen.
 • Kort presentasjonsrunde, roller og forventningsavklaring.
 • Informasjon om DKS ordningen generelt og om DKS LAB, rammer og betingelser.
 • DKS-representant fra fylkeskommunen forteller om Portalen (der alle forslag til DKS produksjoner blir meldt inn), hva de ser etter i en god produksjon og andre rammefaktorer.
 • Presentasjon av kunstner/kunstnergruppen som deltar og deres kunstneriske virke og ide til formidlingsopplegg. I 2023 har vi 3-4 plasser ledig.

SAMLING   2    13. april - Telemark kunstsenter, Kunstlabben 

 • Praktisk utprøving av hvert enkelt verksted/gjennomføring av opplegget i plenum.
 • Tilbakemeldinger gis og spørsmål til valgt løsning. Et sentralt punkt er å finne fram til hva som er kjernen i kunsten som skal formidles og hvorfor nettopp dette er relevant og viktig erfaring å gi elevene? Vi diskuterer formen på og oppbyggingen av formidlingen, tilpasset valgt klassetrinn/aldersgruppe.

SKOLETESTER i perioden 14. april - 15. mai

Kursdeltagerne arbeider med formidlingsopplegget og kunstproduksjonen ut ifra tilbakemeldingene de har fått og det skoletrinnet de ønsker å formidle til. Første test i skolen gjennomføres med veileder som observatør og med tilbakemelding/samtale i etterkant.

SAMLING   3    16. mai - Telemark kunstsenter, Kunstlabben

 • Gjennomgang og evaluering av første skoletest.
 • Erfaringsdeling mellom kunstnere og veiledere i plenum.
 • Justeringer før neste utprøving i skolen.
 • Forberedelse til filmet intervju og kort muntlig fremføring som presenterer deg og opplegget.

SKOLETESTER i perioden 18. mai - 2. juni

Test i skolene for andre gang - med veileder og fotograf/videoteam til stede.

Formidlingen filmes. I etterkant gjøres et kort intervju med kunstneren til bruk i video. Denne fungerer som et innsalg og en smakebit, som kan legges inn i portalen og som hjelper programgrupper å få et inntrykk av hva ditt besøk/evt. workshop består i og tilbyr elevene.

SAMLING   4    19. juni - Telemark kunstsenter, Kunstlabben

 • Gjennomgang og evaluering av andre skoletest og film- og videomaterialet.
 • Erfaringsdeling mellom kunstnere og veiledere.
 • Eventuelle justeringer gjøres og vi gjennomgår hvordan best presentere formidlingen i portalen

Ved spørsmål, ta kontakt med Ellen Karlowicz, formidler i Vestfold Kunstsenter på telefon 950 87 883

SØKNADSSKJEMA:

Søknadsskjema for DKS LAB Vestfold og Telemark 2023

Fullt navn:

Adresse:

Telefonnummer:

E-postadresse:

Hjemmeside:

Instagram eller andre aktuelle linker:

Alder:

Tilhørighet Telemark:

Tilhørighet Vestfold:

Medlemskap i kunstnerorganisasjon:

Ikke medlem - vedlagt kunstnerisk praksis til vurdering:

En kort beskrivelse (ca 1 A4 side) av den produksjonen du ønsker å utvikle.

Skriv gjerne litt om din motivasjon til å formidle prosjektet i skolen og svar på hvorfor nettopp denne formidlingen er viktig for elevene.

Fortell om forholdet mellom formidlingsopplegget og relevansen til din egen praksis som kunstner.

Eget vedlegg

En kort presentasjon (max 1 A4 side) av kunstnerskapet ditt (artist statement eller kort summert biografi) der du svarer på følgende spørsmål:

Har du/dere vært på DKS-turné med andre prosjekter?

Hva, hvor, når?

Har du/dere annen formidlingserfaring på det visuelle feltet eller andre fagfelt, til barn, unge eller voksne?

Har du/dere deltatt på DKS-lab tidligere?

Evt. hvor, når og med hva?

Eget vedlegg

Søker du/dere om å være med på DKS LAB flere steder i 2023? Evt. hvor, når og med hva?

Vedlegg: Kort CV og relevant fotodokumentasjon.   Max 5 bilder/video-/lydarbeider.

Eget vedlegg

Undertegnet intensjon om å delta på de aktuelle datoene for DKS LABs faglige utviklingsprogram 2023.

SAMLING  1                   12. april

SAMLING  2                   13. april

SKOLETESTER perioden  14. april - 15. mai (en dag)

SAMLING  3                   16. mai

SKOLETESTER perioden  18. mai - 2. juni (en dag)

SAMLING  4                    19. juni

Om jeg får plass på kurset har jeg anledning til å delta på de aktuelle datoene for DKS LABs faglige utviklingsprogram 2023

Sted:

Dato:

Signatur:______________________________

 

Motta siste nytt!
Vi sender deg nyheter om utstillinger, kunstnersamtaler, eventer. Vi sender ut nyhetsbrev kun en gang i måneden og du kan enkelt melde deg av når som helst.