§ 1. KUNST-INSTITUSJONEN

Vestfold Kunstsenter (VKS) er en partipolitisk uavhengig, profesjonell og ikke-kommersiell kompetanse- og formidlingsinstitusjon for medlemmene i Vestfold Bildende Kunstnere (VBK) og Norske Kunsthåndverkere region Sørøst-Norge (NKSØ) bosatt i Vestfold.

 

§ 2. FORMÅL

VKS skal fremme interessen og forståelsen for samtidens billedkunst og

kunsthåndverk ved å:

 • Vise og formidle utstillinger av høy kunstfaglig kvalitet.
 • Stimulere til økt bruk av kunstnernes kompetanse.
 • Være et dokumentasjonssenter som gir informasjon om medlemmene i VBK og NKSØ.
 • Være et dokumentasjonssenter for kunst i offentlig rom i Vestfold og arbeide for økt bruk gjennom informasjon og høy faglig kvalitet.
 • Være kontaktledd mellom billedkunstnere/kunsthåndverkere i Vestfold og offentlige/ private instanser/publikum.
 • Stimulere til et inspirerende faglig og sosialt kunstmiljø.
 • Sikre kunstnerisk ytringsfrihet.

 

§ 3 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av mai. Innkalling med foreløpig dagsorden skal sendes ut minst 6 uker før møtet. Forslag til saker må være VKS i hende innen 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer skal sendes ut minst 2 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle følgende:

 • Valg av møteleder/tellekorps/referenter/kontrollør
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Godkjenning av Årsmelding og Årsregnskap.
 • Godkjenning av Strategiplan for kommende år.
 • Valg av representanter til i hht. vedtektenes § 4.
 • Valg av en representant til valgkomitéen.
 • Valgkomitéen består av tre medlemmer; 1 valgt av VBK, 1 valgt av NKSØ og en valgt på fritt grunnlag (medlemmer av VBK eller NKSØ).
 • Innkomne saker.

Kun medlemmer fra VBK og NKSØ bosatt i Vestfold er stemmeberettigede.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt.

Endringer av VKS’ vedtekter krever 2/3 flertall på årsmøtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kan finne sted hvis minst 1/5 av medlemmene krever det eller ved beslutning fra styret.

 

 

§ 4 ORGANISERING

Mellom årsmøtene ledes VKS av styret som består av:

 • En representant og en vara oppnevnt av VBK.
 • En representant og en vara oppnevnt av NKSØ.
 • Styreleder og en representant valgt på fritt grunnlag fra VBK eller NKSØ, velges på
 •      årsmøtet i VKS.
 • RSU-leder har møterett til styret.
 • Styret kan oppnevne ressurspersoner etter behov.

 

Styreleder, styremedlemmer og vara velges for to år av gangen, fortrinnsvis slik at halve styret er på valg.

Styret velger sin nestleder blant kunstnerrepresentantene i styret.

Nestleder trer inn som styreleder ved styreleders fravær.

 

§ 5 STYRET

Styret er ansvarlig for forvaltning og drift av VKS samt at virksomheten blir drevet i henhold til vedtektene. Styret er videre ansvarlig for at årsmøtets vedtak blir fulgt opp. Styret ansetter daglig leder og annet personale til å forestå den daglige drift av VKS.

Styret oppnevner representanter for VKS til andre råd, utvalg og tillitsverv etter behov.

 

§ 6 KUNSTNERISK RÅD

Kunstnerisk råd består av kunstnerrepresentantene i styret, og har det kunstneriske ansvaret ved VKS. Kunstnerisk råd må virke innenfor de rammer som er satt for virksomheten.

 

§ 7 OPPLØSNING

Oppløsning av VKS krever 2/3 flertall i uravstemming blant alle stemmeberettigede

medlemmer i VBK og NKSØ.

Dersom oppløsning av VKS etter uravstemming vedtas, gjelder vanlig oppsigelsesfrist for personalet. Eventuelle ubrukte midler som framkommer etter avsluttet avvikling, tilbakeføres til de bevilgende instanser.

 

Vedtatt på årsmøtet 2000, revidert årsmøtene 2001, 2002, 2005, 2008, 2010, 2011 og 2014.