KA5: KUNSTLED Vestfold                                                                   See English Version below

01.06 – 18.08 2019

Internasjonalt kunstprosjekt på Veierland og i Tønsberg.
Samarbeid mellom kunstnere fra Skottland, Island og Vestfold.
Arrangør: Vestfold Kunstsenter.


<GIPT> en oppfordring til å dele,   Tønsberg 01.06 – 18.08 2019

 • Jo Hodges & Robbie Coleman, Dumfries, Skottland,   www.johodges.co.uk                                                                                                             https://colemanhodges.com  
 • Linn Horntvedt, Vestfold                                                         https://linnhorntvedt.org/

Hvordan reiser idéer, utvikler seg og legger under seg nye områder? Ved å bruke begreper som frø, hager, deling og utveksling utvikler <Gipt>  en åpen og deltakende prosess for å utforske hvordan spor etter fortiden fortsatt gir gjenklang i dagensTønsberg.

<Gipt>  vil skape en serie av offentlige intervensjoner og utvekslinger som utforsker overføring av informasjon og ideer gjennom sted, tid, handel og kultur ved bruk av metaforen Frø og metoder for deling,  som å gi gaver, generøsitet, og å gjøre tilgjengelig.

PROGRAM:

01.06 – 16.06
<GIPT> Produksjonsperiode Tønsberg 01.06 – 16.06
Kunstnerne vil være på stedet og jobbe med prosjektet:

01.06 kl 13-16
Å lage frøposer, workshop, Tønsberg og Færder Bibliotek

06.06 kl 18 – 20
Kunstnersamtale  <GIPT>, Vestfold Kunstsenter, Tønsberg   

07.06 kl 12 – 16
Å lage frøposer workshop, Tønsberg og Færder Bibliotek

12.06 kl 16 – 19
Plante dugnad Rundkirkeruinen/ Ruin park / Erik Carlsens Plass, Tønsber
g

15.06 kl 15
Åpning av  <GIPT> Offisiell åpning av veksthuset, utplanting av vekster, korframførelse og opplesning m.m. Rundkirkeruinen /Ruin park, Erik Carlsens Plass, Tønsberg.

18.07  kl. 17  

Byvandring som tar for seg middelalderplanter i Tønsberg sentrum med Per Arvid Åsen fra Agder Naturmuseum og botaniske Hage, Universitetet i Agder. Oppmøtested: Slottsfjellet

03.08.19 kl. 14.00

Presentasjon av GIPT under åpningen av pilgrimsleden i Tønsberg. Møt kunstner Linn Horntvedt og prosjektleder Kristin Røed på Tønsberg og Færder bibliotek denne dagen til en samtale om prosjektet.

 

Info-base: Tønsberg og Færder  bibliotek og Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg

For ytterligere informasjon kontakt Vestfold Kunstsenter, besøk vårt prosjektrom eller følg linken til prosjektet:

Kunstled.blogg  og kunstnernes blogg: http://www.gipt.blog

Følg oss på www.vestfoldkunstsenter.no og på facebook.

 

THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN,   Veierland: 11.06 – 18.08 2019

 • Jona Hlif Halldorsdottir, Reykjavik, Island,        www.jonahlif.is
 • Tollef Thorsnes, Vestfold,                                http://tollef-thorsnes.no/ 

Kunstnerne ser nærmere på samfunnsstrukturer, levesett og verdighet i møte med vår tids utfordringer. De mener å ha funnet at det på Veierland er en historisk kultur for deling og positiv forvaltning. Sentralt i kunstprosjektet står kunnskapsdeling og det speiler flere av arrangementene som skal foregå på Veierland i løpet av sommeren (se program nedenfor) I dette arbeidet har kunstnerne involvert lokalbefolkningen. I tillegg utarbeides flere typer kart, dette også i samarbeid med krefter på Veierland. Kartene presenteres i stallen/basen som er bygget opp av kunstnerne, spesielt for prosjektet. Denne stallen er ment som et møtepunkt for alle som bor og ferdes på Veierland og er et sted for deling. Stallen er å finne side om side ved Kunstledhytta.

PROGRAM:

11.06 – 29.06
Produksjonsperiode Veierland
Kunstnerne vil være til stede og jobbe med prosjektet

 20.06 kl 18 – 19<br>
Kunstnersamtale THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Vestfold Kunstsenter,Tønsberg

29.06  kl 13 <br>
Åpning av THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN, Kunstledhytta, Veierland
Åpningen inkluderer en vandring ( ca 40 min) ledet av Jona Hlif Halldorsdottir, der alle de fem sansene vill bli stimulert på en kreativ måte.
(Ferge fra Tenvik: kl 11.00 og kl 12.00)

29.06 – 18.08 Visning en rekke steder på Veierland. Følg kart – start ved Kunstled hytta.

30.06 kl 13  (Lukket arrangement)
Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeide med Fritid Færder, Færder kommune

07.07 kl 13  (Påmelding)
Workshop med Tollef Thorsnes i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd
Barnefamilier inviteres til felles innsamling av lokale råvarer, lage et måltid og en liten landart happening.
Påmelding til: Tollef.Thorsnes@usn.no (MAX 15) Oppmøte ved Kunstledhytta/ skolen, Veierland
(Ferge fra Tenvik: 10.30, 11.30 og 12.00)

08.07 kl 17 – 18
Lokalkunnskaps-utveksling, Oppmøte Veierland bakeri, Krikaveien 9. (Påmelding)
Bli kjent med matkunnskap fra Veierland av veierlendinger. Med Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og Ellen Rishovd Karlowicz, inspirert av Jona Hlif Halldorsdottir.
Påmelding: ejrk@online.no (MAX 15).

24.07 kl 11.15
Kunstvandring med Jogeir Stokland og Ellen Rishovd Karlowicz. Oppmøte: Vestgården, Veierland
(Ferge fraTenvik: kl 11.00)

PROGRAMMET ER UNDER UTVIKLING! Det kan komme endringer..

Info-base: Kunstled hytta/ skolen på Veierland og i Vestfold Kunstsenter, Tønsberg.

For ytterligere informasjon kontakt Vestfold Kunstsenter, besøk vårt prosjektrom eller følg linken til prosjektet:

Kunstled.blogg  og www.vestfoldkunstsenter.no og på Facebook.

Takk til våre samarbeidspartnere: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune Bildende Kunstneres Hjelpefond og Cicero digital og grafisk for tilskudd, innspill og innsats som har gjort dette prosjektet mulig.

En stor takk også til øvrige bidragsytere: Tønsberg og Færder bibliotek, Oslofjordens Friluftsråd, M/F Jutøya og Storgatens Glas- og Stentøismagasin som stiller sine lokaler og ressurser til disposisjon. Takk til Klokkespillene ved Domkantor Espen Melbø, Eivind Luthen fra Rundkirkens Venner, Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og botanisk hage – Universitetet i Agder, og til Riksantikvaren som har gitt tillatelse til bruk av rundkirkeruinene. Takk til Fritid Færder, Jogeir Stokland, Veierland Bakeri ved Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og alle andre som på ulike måter har bidratt til workshops og arrangementer.

Og takk til våre internasjonale samarbeidspartnere The Stove Network, Dumfries, Skottland og List i Ljosi Lyskunstfestival, Seydisfjordur, Island.

 

ENGLISH VERSION:

KA5: KUNSTLED Vestfold
ART PASSAGE Vestfold

01.06 – 18.08 2019

International Art Project in Veierland and Tønsberg. Collaboration between artists from Scotland, Iceland and Vestfold.
Arrangør / organized by Vestfold Art Center.

PROGRAM:

<GIPT>  Tønsberg: 01.06 – 18.08. 2019

 • Jo Hodges og Robbie Coleman Scotland      www.johodges.co.uk And https://colemanhodges.com
 • Linn Horntvedt, Vestfold, Norway,               https://linnhorntvedt.org/

<Gipt>
The Radical Act of Sharing

Sites: Rundkirken (ruinpark), Erik Carlsens Plass, The Library.
How do ideas travel, evolve and populate new terrains? Using concepts of seeds, gardens, sharing
and exchange, <Gipt> develops open source participatory processes that explore how traces of
the past still resonate in contemporary Tønsberg.

 01.06. – 16.06.
Produksjonsperiode Tønsberg / Residency and production period Tønsberg
The artists will be working on-site in this period.

 01.06. kl 13-16
Å lage frøposer, workshop/
Making seedbags
Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek/ Tønsberg and Nøtterøy Library

06.06. kl 18 – 20
Artist Talk <GIPT>, Vestfold Kunstsenter, Tønsberg

07.06. kl 12 – 16
Making seedbags
Tønsberg and Færder Library

12.06. kl 16 – 19
Potluck
Ruin park / Erik Carlsens Plass, Tønsberg.

 15. 06. kl 15
Public gathering <GIPT>
The public opening will include the sowing of seeds and seedlings, choir performance,readings from the journals and exchange of local produce.
Ruin park, Erik Carlsens Plass, Tønsberg.

15.06 – 31.08:

 • The Monastery garden in the Ruin Park opposite Erik Carlsens plass in Tønsberg is open to Public.
 • A point exhibiton in Tønsberg and Færder liberary.
 • Blooming -The GIPT composition by Kate Howard to be heard from the bells of Tønsberg every day at kl 15.00

18.07:  

Walk and talk on monastery medieval plants with Per Arvid Åsen (Agder Natural History Museum and Botanical Garden, Kristiansand). Start at Slottsfjellet at 5 o»clock and end at the Monastery garden in the Ruin Park.

03.08.19 kl. 14.00

Presentation of GIPT at the opening of the Pilgrim passage in Tønsberg. Meet artist Linn Horntvedt and project manager Kristin Røed at Tønsberg and Færder Liberary for at presentation of the Project.

 to be continued…:
This is a Project in progress and might be subject to changes.

Info-base: Tønsberg og Færder Library and Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg

For further information visit Vestfold Kunstsenters projectroom or check out our Kunstled.blogg  and the artists blogg  http://www.gipt.blog    visit Our website www.vestfoldkunstsenter.no or follow us on  Facebook

 

 THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN   Veierland: 11.06 – 18. 08. 2019

 • Jona Hlif Halldorsdottir, Island,              www.jonahlif.is
 • Tollef Thorsnes, Vestfold, Norway,           http://tollef-thorsnes.no/

The artists are looking closer at structures in society, ways of living and dignity in the Meeting with the challences of today. At Veierland they have found an historic tradition of sharing and positive management. Sentral in the artprojevt is sharing of knowledge ant this is reflected in the mant events that are taking Place in Veierland during the summer (check programme below) in witch the artists have involved the local population.

In the «Stable» in front of the Kunstled hytta there will be a variety of maps pointing out special places to visit,  information about the island and about the project. This «Stable» are created especially as a meetingpoint for the people living on or visiting the Island and as a meetingpoint for sharing.

11.06. – 30.06
Residency and production period Veierland
 The artists will be working on-site in this period.

20.06. kl 18 – 19
Artist Talk 
THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN,                          
Vestfold Kunstsenter, Øvre Langgate 28, Tønsberg.

 29.06. kl 13
Public gathering THE ONE WHO GIVES HAS TAKEN
 The public opening will include a Performance walk (40 min) where all five senses will be stimulated in a creative way,
led by Jona Hlif Halldorsdottir.
Starting point: Kunstledhytta/the old school, Veierland.
Ferge/Ferry fra/from Tenvik: kl 11.00, kl 12.00

29.06 – 18.08 Art in Public Space at Veierland. Follow the maps found at the Stable nex to Kunstled hytta.

 30.06. kl 13
Workshop with Tollef Thorsnes in Cooperation with Fritid Færder.
Closed event.

07.07. kl 13
Tollef Thorsnes in cooperation with Oslofjorden friluftsråd invites childrensfamilies to:

Gather local food, make a meal and a small Landart happening together.
Registration is needed (MAX 15)
Mail to: Tollef.Thorsnes@usn.no
Starting point: Kunstledhytta/ The school, Veierland
Ferry from Tenvik: 10.30, 11.30 og 12.00

08.07. kl 17 – 18
United knowledge
Sharing knowledge of local food.
Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og Ellen Rishovd Karlowicz inspired by Jona Hlif Halldorsdottir.
Registration needed, mail to: ejrk@online.no (MAX 15).
Starting point Veierland bakeri/ bakery. Krikaveien 9, Veierland

24.07. kl 11.15
Art walk med Jogeir Stokland og Ellen Rishovd Karlowicz
Starting point at Vestgården, Veierland. Ferry fromTenvik: kl 11.00

 To be continued…:

This is a Project in progress and might be subject to changes.
Info site: Kunstled hytta/ The School at Veierland and Vestfold Kunstsenter, Tønsberg.

For further information visit Vestfold Kunstsenters Project room, follow our blogg Kunstled.blogg , Our website www.vestfoldkunstsenter.no or Facebook.

Thanks to:
Our partners: Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune, Bildende Kunstneres Hjelpefond and Cicero digital og grafisk four funding, contributions and support that made this Project possible.

We are also grateful to Our other contributors: Tønsberg og Færder bibliotek, Oslofjordens friluftsråd and Storgatens Glas- og Stentøimagasin, who let us borrow locations both in house and outdoor and share of their rescources.  The bells of Tønsberg by Domkantor Espen Melbø, Eivind Luthen from Rundkirkens Venner, Per Arvid Åsen from Naturmuseum og botanical garden at the University of Agder, and Riksantikvaren. Fritid Færder i Færder kommune, Jogeir Stokland, Veierland bakeri, Anine Stousland, Else Berit Brynildsen and everybody that in different ways has contributed to workshops and events.

And a great thanks to our interntional partners at The Stove Network, Dumfries, Scotland og List i Ljosi festival, Seydisfjordur, Iceland.

The Project is supported by:

Færder kommune

vfkLogoCicerotonsberg_kommune_logoBilde1 Bildende kunstneres hjelpefond

Bilde2 Bildende kunstneres hjelpefond