image004

 

                                                                                                                                    See English Version below

Velkommen til bygging og åpning av <GIPT>

<GIPT> er første del av KA5: Kunstled Vestfold 2019, det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter. <GIPT> finner sted i Tønsberg. Annen del av Kunstled Vestfold: THE ONE WHO GIVES TAKES starter opp på Veierland i disse dager og åpner den 29. juni.

Fokus for Kunstled Vestfold 2019 er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeid mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

<GIPT> tar utgangspunkt i Tønsbergs middelalderhistorie fra St. Olavs kirke og kloster (datert fra 1180) ved å opprette en midlertidig offentlig hage ved rundkirkeruinen, som hørte til St. Olavs kloster. I urtehagen skal det dyrkes spiselige planter og urter som var kjente i klosterhagene i middelalderen, og alle som vil kan bruke hagen. Hagen, som bygges ut i fra et design med åpen kildekode (open source), tar sikte på å gi rom for både refleksjon og ettertanke, men også åpne til samtaler om framtidig bruk av stedet.

” Blomstringen” er et korarbeid basert på illustrasjoner av urter fra et manuskript fra 1100-tallet. Illustrasjonen har blitt digitalisert og dataene fra illustrasjonene overført til noter som er satt sammen til et korarbeid av Kate Howard fra Skottland. Stykket skal framføres på selve åpningen av urtehagen i Rundkirkeruinen lørdag 15. Juni klokken 15.00.

En del av komposisjonen vil bli laget spesielt for klokkespillet i Tønsberg, på taket av Møllergaten 9. Klokkespillet vil fremføres på samme tidspunkt hver dag fra 15. Juni – 31. August.

12 Juni – Dugnad: Å anlegge en hage. Rundkirkeruinen. Kl 16.00-19.00

Bygge – Dele – Spise

Bli med å bygge en urtehage i rundkirkeruinene fra et design med åpen kildekode (open source). Hagen skal fylles med spiselige planter og urter og vil være tilgjengelig for alle å bruke. Vi håper publikum vil donere og dele planter fra egen hage. Du kan også bytte og dele frø med andre.

NB: Det er viktig at alle planter, urter eller frø du tar med deg er spiselige!

Det blir vafler fra kl. 17.30 – ta gjerne med og del ditt favoritt tilbehør.

 

15 Juni – Åpning av klosterhagen. Rundkirkeruinen kl 15.00 

+ Åpningsseremoni med korfremførelse av ”Blomstringen” direkte overført fra Skottland

+ Åpning av hagen ved ordfører Petter Berg, Tønsberg

+ Q og A med Eivind Luthen fra Rundkirkens venner

+ Bytting av planter og frø


15. juni – 31. august:  Urtehagen er åpen og tilgjengelig for publikum.

Andre aktiviteter: 18. juli blir det byvandring som tar for seg middelalderplanter i Tønsberg sentrum med Per Arvid Åsen fra Agder Naturmuseum og botaniske Hage, Universitetet i Agder. Tidspunkt og sted for oppmøte kommer senere.

 

<GIPT>

Bakgrunn:

Kunstnerne  Robbie Coleman & Jo Hodges (Skottland) og Linn Horntvedt (Norge). undersøker ideer rundt informasjon, eierskap, kunnskap og gaver.

Kunstnerne skal lage en skulpturell, offentlig hage hvor det skal vokse spiselige planter og urter. Hagen finner sted i rundkirkeruinene er et design fra en åpen kildekode (open source). Plantene i hagen ble brukt i klosterhager i middelalderen. Hagen vil være tilgjengelig for alle å bruke og høste fra gjennom sommeren.

Prosjektet kobler sammen fortiden og framtiden. Med frøet som metafor undersøker <Gipt> alternative distribusjonsmodeller og oppfordrer til samtaler om hvilke sosiale verdier som kan være nødvendige for å møte vår usikre fremtid. Kan det å «dele» bli et av de mest politisk belastede ordene i vårt vokabular?

<GIPT> er et deltakende kunstprosjekt som vil sette i gang prosesser som er avhengige av deling. Utformingen av hagen og bruken av denne som en delt ressurs søker å åpne for en samtale om fremtidig bruk av stedet.

En oppfordring til å dele.

Roten til ordet gave er det gammelnorske gipt, som også er opphavet til det engelske ordet gift. En gave er noe som blir gitt uten forventning om betaling. Gipt betyr både gave og lykke til. En gave er noe som er gitt uten forventning om betaling- en presang.

 

Takk til våre samarbeidspartnere:

Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Færder kommune Bildende Kunstneres Hjelpefond og Cicero digital og grafisk for tilskudd, innspill og innsats som har gjort dette prosjektet mulig.

En stor takk også til øvrige bidragsytere: Tønsberg og Færder bibliotek, Oslofjordens Friluftsråd, M/F Jutøya og Storgatens Glas- og Stentøismagasin som stiller sine lokaler og ressurser til disposisjon. Takk til Klokkespillene ved Domkantor Espen Melbø, Eivind Luthen fra Rundkirkens Venner, Per Arvid Åsen fra Naturmuseum og botanisk hage – Universitetet i Agder, og til Riksantikvaren som har gitt tillatelse til bruk av rundkirkeruinene. Takk til Fritid Færder, Jogeir Stokland, Veierland Bakeri ved Anine Stousland, Else Berit Brynildsen og alle andre som på ulike måter har bidratt til workshops og arrangementer.

Og takk til våre internasjonale samarbeidspartnere The Stowe Network, Dumfries, Skottland og List i Ljosi Lyskunstfestival, Seydisfjordur, Island.

For ytterligere informasjon kontakt Vestfold Kunstsenter, besøk vårt prosjektrom eller følg linken til prosjektet:

http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27 og

og kunstnernes blogg: http://www.gipt.blog/

VELKOMMEN!<br>Med vennlig hilsen VESTFOLD KUNSTSENTE

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg. Tlf. 33 31 93 50. Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046

 

———————————————————————————————————————————————-

 

Welcome to building and opening of <GIPT>

<GIPT> is the first part of KA5: Kunstled Vestfold 2019, the fifth Kunstanlegg (KA); Temporary artprojects in public space, arranged by Vestfold Kunstsenter. <GIPT> is taking place in Tønsberg. The second part: THE ONE WHO GIVES TAKES has just started on the island of Veierland (Færder) and opens the 29th of June.

The focus of Kunstled Vestfold 2019 is site developement through artprojects where local forces and partners are engaged in the project. It also promotes international cooperation between artists and cultural workers from Scotland, Iceland and Vestfold (Norway).

<GIPT> responds to the history of St Olav’s medieval church and monastery. The projcet is creating a temporary public garden at the church ruin where the culinary plants and herbs that were grown in the medieval `klosterhage` will be grown for use by the local community. The garden, will be built using an open source design and aims to provide both a space for contemplation and open conversations about future uses of the site.

The Flowering is a choral work based on illustrations of herbs from an 11th century manuscript. The illustrations have been digitalized and the data transposed into musical notations which have been made into choral piece by composer Kate Howard from Scotland. A performance of the work will be transmitted from Scotland into the Rundkirkeruinen at 3pm on the 15th of June to coincide with the opening of the Garden

The score will be made into a piece for the Tønsberg town bells by Kate Howard. The bells will sound the score while the garden is in situ from 15th June to 31st August.

12 June – Potluck garden construction. Rundkirkeruinen. 4-7pm: 

Build – Share – Eat Come along and help construct an open source Grow Pod. We are looking for donations of plants for the grow pod and will be having a seed and plant swap so please do bring something from your garden to swap or donate (herbs and edible plants preferred) Waffles from 5.30pm : Bring and share your favourite filling.

 

15 June – Garden Opening. Rundkirkeruinen (opposite Tønsberg and Færder Library) . 3pm 

+ Opening ceremony including The ‘Flowering’ performance of choral work live from Scotland <br>

+ Garden opening by the Mayor of Tønsberg<br>  + Q and A with Eivind Luthen from Rundkirkens Venner<br> + Exchange of plants and seeds <br>

 

15th June – 31st August: <GIPT> Garden open to the public

Other <GIPT> events: 18th July. Walk and talk on monastery medieval plants with Per Arvid Åsen (Agder Natural History Museum and Botanical Garden, Kristiansand)

<GIPT>

Background:

<GIPT> is a participatory art project led by artists Robbie Coleman & Jo Hodges (Scotland) and Linn Horntvedt (Norway).

The artists are creating a series of public works that explore the transmission of information and ideas through place, time, trade and culture using the analogy of seeds. The project will also investigate methods of sharing such as gifting, generosity and Open Source. They respond to the history of St Olav’s medieval church and monastery in Tønsberg (dating from 1180) by creating a temporary public garden at the church ruin where they will cultivate the culinary plants and herbs that were grown at medieval St Olav’s Monastery for community use. The garden, which will be built using an open source design, aims to provide both a space for Contemplation and open conversations about future uses of the site.

The project acts as a connector between past and future. In an age defined by issues of ownership of land, information, ideas, even seeds, <Gipt> investigates alternative models of distribution and provokes conversations about what social values may be needed to face our uncertain future. As our long held notions of society are challenged by climate change, consumerism and the onward rush of technology, will ‘sharing’ become one of the most politically charged words in our vocabulary?

The word gift originates from the ancient nordic word <Gipt>, that means both «Gift» and «Good Luck».

We thank our partners and contributers:

Vestfold County, Tønsberg Muicipality, Færder Municipality, Bildende Kunstneres Hjelpefond and Cicero digital and graphic for funding, ideas and effort that make this project possible.

Great thanks to other contributers : Tønsberg and Færder Library, Oslofjordens Friluftsråd, M/F Jutøya og Storgatens Glas- og Stentøismagasin who have put their premises and recources to our disposition. Thanks to Klokkespillene ved Domkantor Espen Melbø, Eivind Luthen from Rundkirkens Venner and Per Arvid Åsen from Agder Natural History Museum and Botanical Garden, Kristiansand, and to The Directorate for Cultural Heritage for permission to use the round church ruins. Thanks to Fritid Færder, Jogeir Stokland, Veierland Bakeri ved Anine Stousland, Else Berit Brynildsen and all others who in different ways has contributed to workshops and events.

And lots of thanks likewise to our International partners The Stowe Network, Dumfries, Skottland and List i Ljosi Light festival, Seydisfjordur, Island.

For further information please contact Vestfold Kunstsenter, visit our projectroom or follow the link to the project: http://www.vestfoldkunstsenter.no/?cat=27

and the artists blog:  www.gipt.blog

 

WELCOME!

Best regards VESTFOLD KUNSTSENTER

Øvre Langgate 28, 3110 Tønsberg. Tlf. 33 31 93 50. Bank 2460.08.28408. Org.nr. 971319046