English Version below.

Kunstnere fra Island, Skottland, Norge og deres samarbeidspartnere var samlet til workshop første uken i februar for å planlegge vårens og sommerens prosjekt i regi av Vestfold Kunstsenter, KA5: Kunstled Vestfold, som skal foregå i mai/juni med visning i juli og august, på Veierland og i Tønsberg.

Det ble en hektisk uke med befaringer på Veierland og i Tønsberg. Møter mellom kunstnerne som er valgt ut til å delta i prosjektet og møter mellom kunstnerne og samarbeidspartnere i kommuner, fylke, åpent møte på Veierland og møter med ressurspersoner i Tønsberg.

Været var ganske heftig denne uken og det ble et eksotisk møte med norsk vinter for våre internasjonale kunstnere. De fikk virkelig se en annen side av «sommerfylket» Vestfold…

 KA5: Kunstled Vestfold 2019 er det femte i rekken av Kunstanlegg (KA); Temporære kunstprosjekter ute i det offentlige rom, i regi av Vestfold Kunstsenter.

Fokus denne gang er stedsutvikling gjennom kunstprosjekter der lokale krefter og samarbeidspartnere trekkes inn i arbeidet med prosjektet. Prosjektet fremmer også et internasjonalt samarbeide mellom kunstnere og kulturarbeidere i Vestfold, Skottland og på Island.

Ordet Kunstled er en omskrivning av kystled – trygg led mellom havner – der hver «havn» får sitt kunstprosjekt. Dette er det første i rekken av Kunstled prosjekter der det langsiktige ønsket er å skape en «led» av kunstprosjekter gjennom fylket og starten på en festival for samtidskunst i Vestfold.

Vestfold Kunstsenter søkte etter visuelle kunstnere på Island, I Skottland og i Vestfold, med relevant kunstnerisk praksis, gode samarbeidsevner og for de norske kunstnernes del et ønske om god lokalkunnskap. Og det har vi absolutt fått:

Hvert prosjekt involverer en lokal og en Internasjonal kunstner.

I Tønsberg skal det skotske kunstnerparet Jo Hodges og Robbie Coleman samarbeide med den unge Vestfold kunstneren Linn Horntvedt.

På Veierland skal den Islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir samarbeide med Vestfold kunstneren Tollef Thorsnes.

Mer om kunstnerne finner du på deres nettsider:

Kunstnerne fra Skottland og Island er invitert til residency opphold i Tønsberg og på Veierland 3 uker i mai/juni 2019. Prosjektene er temporære med visningsperiode er juni – august 2019.Valg av sjanger og materialer åpent innenfor disse rammene.

 Juryen bestod av to kunstnere oppnevnt av Vestfold Kunstsenter, en kunstner oppnevnt av Telemark Kunstsenter, en representant for Tønsberg / Færder kommuner og en representant for Vestfold fylkeskommune. Vestfold Kunstsenter samarbeider med The Stove Network i Dumfries, Skottland og List i Ljosi, lyskunstfestival i Seyðisfjörður, Island om utlysning og valg av kunstnere fra Skottland og Island.

Mer om samarbeidspartnerne finner du på deres nettsider:

The Stove Network, Dumfries, Skottland https://www.thestove.org/
og List i Ljosi festivalen, Seydisfjordur Island https://www.listiljosi.com/about

Stedsutviklings perspektiv: Kunst kan være en historiebærer og en verktøykasse for nye måter å utforske problemstillinger og stimulere til selvstendig refleksjon. Vestfold er et fylke rikt på kulturminner og historie, men også et samfunn i endring, en del av det sentrale Østlandsområdet og en aktør i utviklingen av det moderne Norge. Kunstled Vestfold tar for seg stedsidentitet i utvikling.

Tønsberg er regnet som Norges eldste by grunnlagt i 871. Kommunen har ca. 51.000 innbyggere, en god del bevart trehusbebyggelse og mange arkeologiske og historiske områder. Byens handelssentrum står imidlertid som så mange mindre byer overfor utfordringer fra omkringliggende kjøpesentre og færre folk i gatene.

Tønsberg kommune har nylig utarbeidet Byroms-strategi for Tønsberg sentrum, som gir føringer for fremtidig utvikling av 15 byrom. Hensikten er å styrke mangfoldet i sentrum, heve kvaliteten og aktivisere byrommene. Kunstled i Tønsberg skal realiseres i ett eller to av disse byrommene.

Veierland er en øy i Færder kommune. Kommunen har ca. 25.000 innbyggere og på den 4,4 kvadratkilometer store øya Veierland er det ca. 110 fastboende. I sommerhalvåret øker befolkningen med ca. 3.000 sommergjester som inntar hytter og hus. Veierland har gravrøyser fra bronsealder og de eldste gårdene på øya er omtalt i skriftlige kilder fra middelalderen. Landbruk, fiske og sjøfart var tidligere de viktigste næringsveiene. I dag er de fleste fastboende pendlere til arbeide i Tønsberg og Oslo. En viktig utfordring har vært å opprettholde helårs bosettingen på Øya. Utvikling av lokale arbeidsplasser og skape rom for gode opplevelser står nå sentralt.

Konkrete steder for realisering av Kunstled på Veierland og i Tønsberg velges ut i samarbeide med kunstnerne, representanter for kommunene og Vestfold Kunstsenters prosjekt-team.

Prosjektet er støttet av: Tønsberg kommune, Færder kommune, Vestfold fylkeskommune og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Arrangør: Vestfold Kunstsenter.

Med forbehold om trykkfeil og endringer.

Vi gleder oss til en spennende vår og sommer!

Mvh

VESTFOLD KUNSTSENTER

Kristin Røed, daglig leder

 

 ENGLISH VERSION:

Successful Kick-off for the ARTPROJECT KA5: KUNSTLED VESTFOLD 2019

 Artists from Iceland, Scotland, Norway and their project partners gathered this week for a Workshop to plan the spring and Summer project organised by Vestfold Kunstsenter, KA5: Kunstled Vestfold, which will take place in May/June and will be showing in July and August, on Veierland and in Tønsberg.

 It was a hectic week with excursions to Veierland and Tønsberg. Meetings between the artists selected to participate in the project and meetings between the artists and partners in municipalities, county, and an Open meeting at Veierland, and meetings with resource persons in Tønsberg.

It snowed heavily, it was cold and windy, so it became an exotic encounter with Norwegian winter weather for our international artists. They really got to see another side of the «Summer County» Vestfold…

KA5: Kunstled Vestfold 2019 is the fifth in the series of Kunstanlegg (Sitespesific Art projects) (KA); Temporary art projects in outdoor public spaces organised by Vestfold Kunstsenter.

The focus this time is location development through art projects where local forces and partners are drawn into working together on the project. The project also promotes international cooperation between artists and cultural workers in Vestfold, Scotland and Iceland.

The word Kunstled is a rewrite of Kystled (safe coastal seafaring routes) – safely led between ports – where each «port» gets its art project. This is the first in the series of Kunstled projects where the long-term desire is to create a «route» of art projects through the county and the start of a festival of contemporary art in Vestfold.

Vestfold Art Center searched after visual artists from Iceland, Scotland and from Vestfold, with relevant art practice, good teamwork skills, and for the Norwegian artists ‘ good local knowledge, and we certainly got what we wanted.

Each project involves a local and an international artist.

In Tønsberg, the Scottish artist couple Jo Hodges and Robbie Coleman will cooperate with young Vestfold artist Linn Horntvedt.

On Veierland, the Icelandic artist Jona Hlif Halldorsdottir works with Vestfold artist Tollef Thorsnes.

More about the artists can be found on their websites:

The artists from Scotland and Iceland are invited to residency stay in Tønsberg and on Veierland three weeks in May/June 2019. The projects are temporary works of art, shown during June and August 2019.

The Selection of genre and materials are open and free to the artists within this framework.

 The Jury consisted of two artists appointed by Vestfold Kunstsenter, an artist appointed by Telemark Kunstsenter, a representative of Tønsberg/Færder municipalities and a representative of Vestfold County Council. Vestfold Kunstsenter collaborates with The Stove Network in Dumfries, Scotland and List i Ljosi, Light Art Festival in Seydisfjordur in Iceland on the Call and selection of artists from Scotland and Iceland.

More about the partners can be found on their web site:

The Stove Network, Dumfries, Scotland https://www.thestove.org/

and List i Ljosi Festival, Seydisfjordur Island https://www.listiljosi.com/about

Place development Perspective: Art can be a story bearer and a toolkit for new ways to explore issues and stimulate self-reflection. Vestfold is a county rich in cultural heritage and history, but also a changing society, part of the central eastern region and takes an active part in the development of modern Norway. Kunstled Vestfold are looking at Place identity and development.

Tønsberg is regarded as Norway’s oldest city founded in 871. The municipality has approx. 51.000 inhabitants. Tønsberg has good number of well conserved wooden houses and many archaeological and historical sites. However, the City’s towncentre is facing challenges from surrounding shopping malls, resulting in fewer people in the streets same as is happening in many other small towns.

Tønsberg Municipality has recently developed the Byrom (cityrooms) strategy for the centre of Tønsberg, which provides guidance for future development of 15 city rooms. The intention is to strengthen the diversity of the center, raising the quality and activating the city rooms. Kunstled in Tønsberg will be realised in one or two of these city rooms.

Veierland is an island in Færder municipality. The municipality has approx. 25.000 inhabitants and on the 4.4 square-kilometer island of the roads land there are approx. 110 permanent residents. During the summer months, the population will increase by approximately 3.000 summer guests in cabins and houses.

Veierland has burial mounds from the Bronze Age and the oldest farms on the island are mentioned in written sources from the Middle Ages. Agriculture, fishing and seafaring were formerly the main industries. Today, most resident commutes to Tønsberg and Oslo. An important challenge has been to maintain the year-round settlement on the island. Developing local workplaces and creating rooms for good experiences is now central.

Final sites for the realization of Kunstled on Veierland and in Tønsberg are selected in partnership with Artist representatives of the municipalities and Vestfold Art Center`s project team.

The project is supported by: The municipality of Tønsberg, Færder municipality, Vestfold County Council and BKH (the Visual Artist `s Relief Fund). Organizer: Vestfold kunstsenter.

Subject to printing errors and alterations.

We look forward to an exciting spring and summer!

Sincerely

VESTFOLD Art Center

Kristin Røed, general Manager

 

 

Bilder / Image artists:


Første møte med alle involverte på Kunstsenteret

First meeting at the Art Center. Første møte med alle involverte på Kunstsenteret

Planleggingsmøte med de to skotske kunstnerne Jo Hodges, Robbie Coleman og kunstner Linn Horntvedt fra Vestfold. Disse skal gjøre prosjekt i Tønsberg

Planleggingsmøte med de to skotske kunstnerne Jo Hodges, Robbie Coleman og kunstner Linn Horntvedt fra Vestfold. Disse skal gjøre prosjekt i Tønsberg. /The three artists doing project in Tønsberg:Jo Hodges, Robbie Coleman and Linn Horntvedt.

Den islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir og kunstneren Tollef Thorsnes i møte med dagligleder kristin Røed. Jona og Tollef skal gjøre kunstprosjekt på Veierland

The two artists doing project on Veierland Jona Hlif Halldorsdottir and Tollef Thorsnes in conversation with ceo Kristin Røed./Den islandske kunstneren Jona Hlif Halldorsdottir og kunstneren Tollef Thorsnes i møte med dagligleder Kristin Røed. Jona og Tollef skal gjøre kunstprosjekt på Veierland.

Jo Hodges ,Robbie Coleman og Linn Horntvedt på Vestfold kunstsenter

Jo Hodges ,Robbie Coleman og Linn Horntvedt first meeting in the Art Center in Tønsberg.

På befaring til Veierland.

Artist and representatives from the local Municipalities Færder and Tønsberg ,and Oslofjorden friluftsråd on the ferry to Veierland. /På befaring til Veierland.

 

Kunstner Tollef Thorsnes får haik til ferga

Kunstner Tollef Thorsnes får haik til ferga

Tollef og Jona i et av Tollefs atelier

Visiting Tollef Thorsnes studio. /Tollef og Jona i et av Tollefs atelier.

I kunstneren Tollef Thorsnes atelier

Jona Hlif Halldorsdottir in conversation with Tollef Thorsnes/I kunstneren Tollef Thorsnes atelier