Visjon

Å SYNLIGGJØRE KUNSTNERSENTERETS OG KUNSTNERNES POTENSIALE SOM VIKTIGE BIDRAGSYTERE I UTVIKLINGEN AV VESTFOLD SOM ET KULTURFYLKE.

Mål

Vestfold Kunstnersenter skal være et kompetansesenter for formidling av samtidens visuelle kunst og kunstfaglige kompetanse.

Målgrupper

· Publikum, presse, nasjonale og internasjonale aktører og nettverk for kunst.

· Styrende og planleggende organer.

· Offentlige institusjoner og næringsliv i Vestfold.

· Billedkunstnere og kunsthåndverkere i Vestfold.

Strategi 1: Møteplass

Være en attraktiv møteplass for profesjonelle kunstnere og publikum og en arena for innovative og nyskapende kunstopplevelser av høy kvalitet.

Ved å:

· Utvikle kunstprosjekt i samarbeid med andre kulturaktører.

· Vise kunstnerjuryerte utstillinger av høy kvalitet.

· Kunstbutikk med tidsmessige varer.

· Styrke formidlingen av våre utstillinger/prosjekter.

Strategi 2: Identitet

Styrke kunstnersenterets identitet som en viktig arena for samtidens visuelle kunstuttrykk.

Ved å:

· Øke deltakelse i den offentlige debatt.

· Fornye den visuelle profilen.

· Ta i bruk nye kommunikasjonskanaler

Strategi 3: Samarbeidspartner for Vestfold fylkeskommune.

Være en aktiv samarbeidspartner for Vestfold fylkeskommune i utforming og realisering av målene i Strategisk kulturplan for Vestfold.

Ved å:

· Delta aktivt i arbeide med rullering av Strategisk kulturplan (SKP)

· Inngå samarbeidsavtaler med Vestfold fylkeskommune om produksjoner og prosjekter til SKP satsningsområdene Den kulturelle skolesekken (DKS), GAIA og Arbeidslivets kulturseilas (AKS).

· Få kunstnerisk kompetanse inn i utvelgelse og evalueringsprosesser knyttet til SKP.

Strategi 4: Nasjonalt og internasjonalt nettverk.

Styrke båndene til andre viktige kunst- og kulturinstitusjoner, næringsutviklere og offentlige planleggingsfora.

Ved å:

· Være en pådriver og medspiller i regionale og nasjonale nettverk.

· Øke representasjonen av profesjonelle kunstnere i planleggende organer som angår kunst- og kulturfeltet

Strategi 5: Bygge kompetanse.

Styrke kunstnernes kompetanse som formidlere, konsulenter og deltakere i offentlige og private planleggingsfora.

Ved å:

· Kompetansenettverk for medlemmer som vil arbeide med satsningsområder i SKP.

· Bygge prosjektkompetanse for å kunne vise nyskapende kunstprosjekter i Vestfold.

· Tilrettelegge formidling av prosjekter som tilbud til DKS, GAIA, AKS.

Strategi 6: Kunst i offentlig rom.

Være en pådriver i satsning på kunst i offentlig rom i regionen

Ved å:

· Inngå samarbeidsavtale med KORO.

· Opprette Offentlig kunst (OK) – kontakt funksjon.

· Bygge kompetansenettverk for de kunstneriske konsulentene og samarbeidspartnere i fylke og kommuner vedrørende problemstillinger forbundet med arbeidet med kunst i offentlig rom.

· Videreføre arbeidet med å fremme, kvalitetssikre og dokumentere kunst i offentlig rom Vestfold.

Strategi 7: Vekst og utvikling:

Være et kunstnersenter i vekst og utvikling.

Ved å:

· Arbeide for en styrking av bemanningen.

· Videreføre arbeidet for å sikre kunstnersenteret bedre egnede lokaler.

Vedtatt på Vestfold Kunstnersenters Årsmøte 4. mai 2010