(c) U&I (c) Ole Lislerud/BONO 2014
Færder videregående skole, åpnes ved skolestart høsten 2014.

Rundt arbeidet med kunst i offentlig rom hersker det en rekke oppfatninger;

Hvem bestemmer hvilke kunstnere som velges, hvordan har kunstnerne fått sitt oppdrag og hva ”forestiller” egentlig denne kunsten?

 Vestfold Kunstsenter (VKS) har arbeidet med kunst i offentlig rom siden 1976. Det første prosjektet registrert i kunstsenterets arkiv er Gunnar S. Gundersens utsmykking på Tønsberg Gymnas, nå Greveskogen videregående skole.

Det er kunstsenterets oppgave å fremme arbeidet med kunst i offentlig rom i Vestfold. Vi skal utvikle et dyktig konsulentkorps og medvirke til en god organisering av dette arbeidet i kommuner og fylke, oppnevne kunstkonsulenter, godkjenne kunstplaner og dokumentere gjennomførte kunstprosjekter.

 Nye Færder videregående skole ligger et steinkast fra Vestfold kunstsenter. Kunstprosjektet er stort, det angår mange mennesker og gir oss derfor en utmerket anledning til å dokumentere arbeidet rundt de offentlige kunstprosjektene.

 Gjennom utstillingen vil vi presentere prosessen fra konsulentoppdraget utlyses til kunsten er avduket; Offentlige dokumenter som utlysning, kunstplan, prekvalifisering og kunstnernes egne prosjektbeskrivelser.

Kunstnerne Ole Lislerud og Arve Rønning vant konkurransen om de to hovedverkene i kunstprosjektet og deltar med originalutkast, skisser og dokumentasjon av kunstproduksjonen.

Publikum får anledning til å se hvordan kunstverk blir til og hvordan kunstnerne og kunstkomiteen arbeider.

Kunstkonsulentene Grethe Hald og Barbro Hernes har bidratt til katalogen og utarbeidet formidlings-plan for formidling til elevene ved de videregående skolene i Vestfold.

Dokumentasjonsprosjektet er støttet av Vestfold fylkeskommune og KORO.

 I Kulturlovens § 1 heter det: «Lovens formål er å fastlegge offentlige styresmakters ansvar for å fremme og tilrettelegge for et bredt spekter av kulturvirksomhet, slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk».

 Kunst er et uttrykk for menneskelig kreativitet og skaperevne. I kunsten bearbeides virkeligheten til uttrykk som kan gi nye opplevelser ,ny forståelse og ny innsikt. Å produsere kunst for offentlige rom er uttrykk for en demokratisk tanke som hevder alles

rett til å oppleve kunst. (sitat fra KORO)

 Gjennom bevisst og systematisk satsning på kunst i offentlige rom har fylke og kommuner tilført Vestfold en rik samling av kunst, på skoler, rådhus, sykehus og andre offentlige institusjoner og i det offentlige uterom, kort sagt der folk ferdes daglig. Kunstverkene

utgjør Vestfoldsamfunnets største og mest besøkte «kunstsamling».

Vestfold Kunstsenter er fylkets kompetanse-nav for kunst i offentlige rom og del av et nasjonalt nettverk av kunstsentre som sammen med KORO er landets største oppdragsgivere for kunstproduksjon.

 Siden tidenes morgen har menneskene vært opptatt av å uttrykke seg billedlig gjennom visuell markering av det offentlige rom. Dette er kanskje det tydeligste uttrykket for sivilisasjon, men er også uttrykk for livsglede, ambisjoner og kreativitet på vegne av

felleskapet. Behovet for å sette preg på omgivelsene er like viktig i dag som for tretusen år siden. Ved å bringe inn vår tids visuelle kunstuttrykk på arenaer der vi alle ferdes, kan vi skape identitet og felles tilhørighet for oss alle.

Kunst er et livsverktøy og ved å gi dette videre til nye generasjoner skaper vi en kulturnasjon.

 Utstillingen «FOR OSS ALLE – kunstprosjektet ved Færder videregående skole» er et bidrag til diskursen rundt dette viktige kunstfeltet.

VELKOMMEN!